*Anglina

Exercise prostý průběhový- cvičení

5. ledna 2008 v 15:14
Přítomný prostý x průběhový
I..................(write) a letter now.
She................(read) book every day.
We......................(go) to school now.
She...................(sit) at home at the moment.
What.............you.................(do) now?
We often............(play) football.
When...............you..............(start) work? At 8 o'clock every day.
What..............you..............(do) today.
Jane....................(not eat) breakfast now.
A florist................(love) flowers.

Exercise - doplň tvary slovesa be

  1. I................from Prague.
  2. She.............ten years old.
  3. They............teachers from our school.
  4. He...............a student.
  5. We..............friends.
  6. You..............very friendly.
  7. The ticket..............120 crowns.
  8. It.................my favourite film.
  9. He..............football player.
  10. My mother............dentist.

Přítomný čas prostý

5. ledna 2008 v 15:09

Přítomný čas prostý

Použití: Přítomný čas prostý vyjadřuje opakovaný děj v přítomnosti - I work every day. (Pracuji každý den)
Tvoření:
Kladná věta: I go home.
Otázka: Do you go home?
Zápor: I don't go home.
Pozor 3. os. ne!!!!!!

Kladná věta:She goes home.
Otázka: Does she go home?
Zápor: She doesn't go home.
Spojení s příslovcemi: every day(week, month, year,...), always, ussualy, normally, never,...
Příklady:
He runs every day.
I like swimming.
We write a letter every month.
You always eat pizza.

Minulý čas prostý

5. ledna 2008 v 14:59
Minulý čas prostý
Minulý čas prostý vyjadřuje děj, který se odehrával v minulosti v době, která již skončila.
Tvoření:
a) pravidelná slovesa
Tvoří se příponou -ed. Má pro všechny osoby stejný tvar.
work - I worked
help - She helped
b) Nepravidelná slovesa
Musíme se je naučit
př.: find - found
Zápor:
tvoří se pomocí slovesa did not = Didn't
I didn't see it last week.
Otázka:
Did + podmět + sloveso v infinitivu
Did you work?

Spojení s příslovcemi: yesterday, last week(month, year,...), (4 yeras) ago

Zájmena

5. ledna 2008 v 14:48

3. Zájmena v předmětném tvaru

I
you ty
he on
she ona
it on/ona/ono
we my
you vy
they oni
he sees me
he sees you tebe
he sees him ho
he sees her
he sees it to
he sees us nás
he sees you vás
he sees them je
from me ode mě
from you od tebe
from him od něho
from her od ní
from it od toho
from us od nás
from you od vás
from them od nich

AJ- přít. čas průběhový

5. ledna 2008 v 12:28
Přítomný průběhový čas vyjadřuje děj, který se odehrává právě tehdy, kdy o něm mluvíme ("právě jdu do školy", "ona právě čte", "my se teď nedíváme na televizi"). Může však vyjadřovat i další situace.
Je důležité odlišovat tento děj od přítomného děje, který se pravidelně v současnosti opakuje ("chodím do školy", "ona často čte", "my se někdy díváme na televizi"). Pro tyto děje používá angličtina přítomný prostý čas.

Pro zdůraznění přítomného průběhového času často používáme příslovce:
- NOW - teď
- JUST NOW - právě teď.
příklady:
I am writing letter now.
He is drinking juice now.
You are sleeping.
They are eating a dinner.
We are dancing.

GERUNDIUM
play-playing
stay-staying
run-runnig (dojde ke zdvojení)
write-writing (vypadne ,,e,,)

Seznam nepravidelných sloves

5. ledna 2008 v 11:49
Nepravidelná slovesa
Base formPast SimplePast ParticipleČesky
bewas / werebeenbýt
becomebecamebecomestát se
beginbeganbegunzačít, začínat
blowblewblownfoukat
breakbrokebrokenzlomit
bringbroughtbroughtpřinést
buildbuiltbuiltstavět
burnburntburnthořet, pálit
buyboughtboughtkupovat
cancouldbeen ablemoci, umět
catchcaughtcaughtchytat
choosechosechosenvybrat, zvolit
comecamecomepřijít
costcostcoststát
cutcutcutřezat, krájet
dodiddonedělat
drawdrewdrawnkreslit, táhnout
dreamdreamtdreamtsnít
drinkdrankdrunkpít
drivedrovedrivenjet, hnát
eatateeatenjíst
fallfellfallenpadat
feelfeltfeltcítit
findfoundfoundnalézt, shledat
flyflewflownlétat
forgetforgotforgottenzapomenout
getgotgotdostat
givegavegivendát
gowentgonejít
growgrewgrownrůst
havehadhadmít
hearheardheardslyšet
hithithitudeřit, zasáhnout
holdheldhelddržet
hurthurthurtranit, ublížit
keepkeptkeptdržet
knowknewknownznát, vědět
leadledledvést
learnlearntlearntučit se
leaveleftleftopustit, odjet
lendlentlentpůjčit
loselostlostztratit
makemademadedělat, vyrábět
meanmeantmeantmínit, znamenat
meetmetmetpotkat
musthad tohad tomuset
paypaidpaidplatit
putputputdát
readreadreadčíst
ringrangrungzvonit
riseroserisenvstát, zvednout
runranrunběžet
saysaidsaidříci, pravit
seesawseenvidět
sellsoldsoldprodávat
sendsentsentposlat
showshowedshownukázat
shutshutshutzavřít
singsangsungzpívat
sinksanksunkklesnout
sitsatsatsedět
sleepsleptsleptspát
speakspokespokenmluvit
spendspentspentstrávit, utratit
standstoodstoodstát
stealstolestolenkrást
swimswamswumplavat
taketooktakenvzít, brát
teachtaughttaughtučit, vyučovat
teartoretorntrhat
telltoldtoldříci, vyprávět
thinkthoughtthoughtmyslit
throwthrewthrownházet
understandunderstoodunderstoodrozumět
wakewokewokenvzbudit
wearworewornnosit
winwonwonvyhrát, získat
writewrotewrittenpsát
 
 

Reklama